Privacy policy

Privacy Policy

Geschreven door Edwin Witlox

Privacy Policy

Inleiding

Scorpion Computers & Software hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Scorpion Computers & Software houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening

Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Scorpion Computers & Software zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Scorpion Computers & Software verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van uw bestelling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uitvoering van de door u geplaatste bestelling;
 • Verrichten van eventuele services;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Scorpion Computers & Software de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Titel;
 • Factuuradres;
 • Afleveradres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) Emailadres;
 • Kamer van Koophandel nummer;
 • BTW-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door Scorpion Computers & Software opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst tot 10 jaar na uw aankoop om u service te kunnen verlenen

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Scorpion Computers & Software verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van offertes.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Facebook.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Scorpion Computers & Software de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Scorpion Computers & Software opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat u gezien wordt als een prospect, stakeholder/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van onze website en webshop;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Scorpion Computers & Software bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Scorpion Computers & Software van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of te laten verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cookies

Naast persoonsgegevens gebruikt Scorpion Computers & Software ‘cookies’ op hun websites. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op de desbetreffende site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze websites informatie te verzamelen, zoals uw IP-adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de site om het gebruik van de websites - anoniem en als totaalcijfer - te evalueren.

Google Analytics

Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden er cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij de gebruiker zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen bezoekers daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je op de website van Google.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met internetsites van Scorpion Computers & Software zijn verbonden.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Wijzigen van de Privacy Statement

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Scorpion Computers & Software mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van Scorpion Computers & Software worden geplaatst. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Scorpion Computers & Software

Goudsbloem 52
5071 EZ  Udenhout (NL)

Bezoekadres: Kerkstraat 1
3900 Overpelt-Fabriek (BE)

Telefoon: +31-6-13493685

E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kamer van Koophandel: 18037524
BTW Nummer: NL152544264B02
D.U.N.S.: 417380425

Privacy Policy tot 14-06-2018

Geschreven door Edwin Witlox

Privacy Policy tot 14-06-2018

Over Scorpion Computers & Software

Deze website is eigendom van:

Scorpion Computers & Software
Goudsbloem 52
5071 EZ Udenhout (Nederland)

Bezoekadres:
Kerkstraat 1
3900 Overpelt (België)

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18037524.

De bescherming van uw persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij gebruiken en bewaren persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons verstrekt. Wij handelen hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. De op onze website ingevulde persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Welke gegevens verwerken wij?

Wanneer u het contactformulier invult, dan beschikken wij over de volgende gegevens:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-nummer
 • Uw telefoonnummer (optioneel)

Wanneer u ons rechtstreeks een e-mail stuurt, dan weten wij:

 • Uw naam of de naam die u in uw e-mailprogramma heeft ingevoerd
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer (optioneel)

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw bericht te kunnen beantwoorden.
Deze gegevens worden door software waarin het contactformulier is gemaakt (Joomla!). Gegevens van informatieformulieren zijn gemaakt in RSForms Pro en worden opgeslagen op onze webserver en worden van daaruit doorgestuurd naar een van onze mailboxen. Dit gebeurt via een versleutelde verbinding, die te herkennen is aan het groene slotje en de aanduiding https:// voor de URL.

Om persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel u, op uw eigen verzoek, te kunnen informeren over Scorpion Computers & Software en/of haar diensten en producten. Daarnaast worden bij (online) sollicitaties gegevens gevraagd als naam, adres, telefoonnummer, c.v.-gegevens en andere gegevens die voor Scorpion Computers & Software relevant zijn voor een sollicitatie. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of uw sollicitatie te kunnen beoordelen. Alle aan Scorpion Computers & Software verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Scorpion Computers & Software aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Scorpion Computers & Software kiest als vertrekpunt en doelstelling het belang van de klant. Zij wil voor de klant waarde scheppen door onder meer het bieden van de best mogelijke diensten die de klant als passend ervaart.

 • Scorpion Computers & Software is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Zij onderschrijft de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Deze gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten.
 • De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Scorpion Computers & Software om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Scorpion Computers & Software, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van fraude en witwassen. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij het onderdeel van Scorpion Computers & Software waar u klant bent.
 • Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Scorpion Computers & Software zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Scorpion Computers & Software jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
 • U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij het onderdeel van Scorpion Computers & Software waar u klant bent.

Cookies

Naast persoonsgegevens gebruikt Scorpion Computers & Software ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de site om het gebruik van de website - anoniem en als totaalcijfer - te evalueren.

Google Analytics

Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden er cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je op de website van Google.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor de doel(en) waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. Wanneer u met ons een overeenkomst heeft gesloten of een dienst afneemt (bijvoorbeeld onderhoud aan uwwebsite), dan is daarvan een factuur opgemaakt. De Belastingdienst stelt wettelijk verplicht dat deze facturen 7 jaar moeten worden bewaard. Daarna zullen deze alsnog, indien u dit wenst, binnen 6 maanden worden vernietigd.

Wilt u uw toestemming inzien of intrekken?

U kunt ons te allen tijde vragen om aan u te overleggen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook kunt u op elk gewenst moment aanpassen welke gegevens wij van u verwerken of uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens helemaal intrekken. Stuur ons hiervoor een verzoek per e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wij zullen dan binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Het berichtenverkeer tussen uw pc, telefoon of tablet en deze website verloopt via SSL/HTTPS. Dit houdt in dat het verkeer is versleuteld. Hiermee wordt ongewenst ‘afluisteren’ door derden voorkomen. Daarnaast wordt deze website door beveiligingssoftware gemonitord. Hiermee worden pogingen om van buitenaf toegang tot de beheeromgeving van de website - en zo tot persoonsgegevens - tijdig gesignaleerd en tegengehouden. Mocht er, alle beveiligingsmaatregelen ten spijt, toch een datalek voorvallen, dan melden wij dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Scorpion Computers & Software mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website worden geplaatst. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.