Privacy Policy

Geschreven door Edwin Witlox

Scorpion Computers & Software kiest als vertrekpunt en doelstelling het belang van de klant. Zij wil voor de klant waarde scheppen door onder meer het bieden van de best mogelijke diensten die de klant als passend ervaart.

  • Scorpion Computers & Software is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Zij onderschrijft de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Deze gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten.
  • De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Scorpion Computers & Software om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Scorpion Computers & Software, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van fraude en witwassen. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij het onderdeel van Scorpion Computers & Software waar u klant bent.
  • Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Scorpion Computers & Software zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Scorpion Computers & Software jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
  • U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij het onderdeel van Scorpion Computers & Software waar u klant bent.

Integriteit en respect:
voorwaarden voor het handelen van Scorpion Computers & Software

Scorpion Computers & Software vindt het belangrijk dat de klant haar ervaart en herkent in ondermeer:
  • Integriteit: handelen overeenkomstig de bedoeling die zij zegt te hebben.
  • Respect: zo met klanten omgaan dat zij het respect van de bank ervaren.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement

Scorpion Computers & Software behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.